2.3.10

บางเสี้ยวจาก ห้องเย็บสมุดลิเก . . .

An Archaeology of Memory
(work in progress 03)

No comments: